Poezie finských básnířek

Poezii finských básnířek Mirkky Rekoly, Saily Susiluoto a Sanny Karlström představí a ukázky z jejich tvorby přečte překladatelka z finštiny Jitka Hanušová. Překlady textů Mirkky Rekoly vznikly za podpory Nuoren Voiman Liitto a obce Sysmä během překladatelské rezidence ve Villa Sarkia.

Mirkka Rekola (1931–2014) jedna z nejsvébytnějších finských básnířek druhé poloviny 20. století. Vycházela z finského modernismu 50. let 20. století, postupně se její poetika vyhranila ve dvou výrazných liniích: jednak aforistické – bývá označována za mistryni aforismu – a jednak v lyrické, takřka transcendentální výpovědi ve smyslu pojetí časoprostoru. Pro svou sevřenost a mnohovýznamovost byly její texty ve Finsku dlouho považovány za obtížně interpretovatelné a pozornosti se jim dostalo až v 90. letech minulého století.

Saila Susiluoto (nar. 1971) je helsinská básnířka patřící k nejvýraznějším osobnostem střední generace současné finské poezie. Zpočátku tvorby psala zejména básně v próze, postupně přešla k volnému verši a nadále experimentuje s formou i hranicemi žánrů. Její poezie se vyznačuje bohatou, mnohdy surreálnou imaginací, dialogičností a velkým důrazem na rytmus. Dosud publikovala sedm sbírek, přičemž poslední Ariadna (2015) je knižní mutací nového multimediálního projektu Antikythera (aplikace na iPad, 2015).

Sanna Karlström (nar. 1975) je helsinská básnířka, autorka čtyř básnických sbírek. Každá z nich je tematicky sevřenou výpovědí o konkrétní osobě nebo osobě spjaté s určitou profesí, prizmatem jejich duchovního života autorka nahlíží obecnější otázky.