Reakce pedagogů FF UK na otevřený dopis předsedy Skandinávského domu MHMP

V Praze dne 13. 2. 2017

Vážená paní náměstkyně, vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

píšeme Vám jako vysokoškolští pedagogové, kteří se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy podílejí na výuce filologických oborů zaměřených na jazyky a kulturu Dánska, Norska, Švédska a Finska. Chtěli bychom se vyjádřit k otevřenému dopisu Mgr. Michala Švece, předsedy Skandinávského domu, z. s., který Vám byl zaslán 3. ledna 2017.

Se Skandinávským domem dlouhodobě spolupracujeme a máme s ním podobné, velmi pozitivní zkušenosti jako PhDr. Zdeněk Lyčka a pracovnice nakladatelství Elg, kteří Vás již ohledně dopisu Mgr. Švece kontaktovali a k jejichž reakcím se tímto připojujeme. Potvrzujeme, že Skandinávský dům každoročně organizuje velké množství kvalitních a nekomerčně orientovaných akcí, které mimochodem velmi dobře doplňují naši výuku na FF UK. K příkladům uvedeným v dopisech PhDr. Lyčky a nakladatelství Elg pouze dodáváme, že na konferenci Česko-severské literární vztahy, která se konala na naší fakultě 14. prosince 2016, měl Skandinávský dům zcela zásadní podíl a bez jeho přispění a obětavé práce jeho pracovníků by se neuskutečnila.

I my jsme byli šokováni informací, že MHMP se rozhodl přidělit Skandinávskému domu na rok 2017 pouze 10 000 Kč. Na to, jak velké množství kvalitních nekomerčních akcí Skandinávský dům každoročně připravuje, jde opravdu o směšnou částku. Údaje a argumenty, které Mgr. Švec ve svém dopise uvádí, vskutku nasvědčují tomu, že grantová komise rozhodla velmi nekompetentně. Upřímně doufáme, že pokud již danou situaci nelze pro tento rok napravit, se zasadíte o to, aby rozhodovací proces byl napříště spravedlivější.

Děkujeme, že našemu dopisu věnujete pozornost. Zároveň Vás upozorňujeme, že tento text posíláme také Mgr. Švecovi a dáváme mu svolení, aby jej Skandinávský dům zveřejnil na svých webových stránkách.

 

S pozdravem,

Prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
ved. Oddělení skandinavistiky Ústavu germánských studií FF UK

Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
ved. Oddělení finských studií Ústavu germánských studií FF UK

Mgr. Helena Březinová, Ph.D.
Oddělení skandinavistiky Ústavu germánských studií FF UK

Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Oddělení finských studií Ústavu germánských studií FF UK

 

Adresáti

Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., náměstkyně primátorky, členka Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

PhDr. Lukáš Kaucký, předseda Komise Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy
v oblasti kultury a umění, místopředseda Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

Na vědomí:

Mgr. Michal Švec, předseda Skandinávského domu, z. s.

 

Originál dopisu v PDF