MLADÝ JERONÝM 2018 – Etika v překladatelské a tlumočnické praxi

Jednota tlumočníků a překladatelů ve spolupráci s Asociací konferenčních tlumočníků ASKOT, Komorou soudních tlumočníků ČR a Ústavem translatologie FF UK v Praze srdečně zve na tradiční seminář zaměřený (nejen) na mladé překladatele a tlumočníky. V letošním roce se bude věnovat tématu etiky.

PODROBNÝ PROGRAM DNE

10.00
Amalaine Diabová (tlumočnice a překladatelka, předsedkyně JTP): Zahájení

10.10-10.20
Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.: Úvod do tématu etiky a představení zahraničních hostů
(Garant Mgr. studijního programu Překladatelství a tlumočnictví, studijní obor Tlumočnictví, Ústav translatologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, členka Governing Board EMCI Konsorcia, členka ASKOT, JTP, EST, Gallica, Jazykovědné sdružení)

10.20-11.30
Prof. Daniel GILE:  Analyzing the interpreter’s and translator’s ethics in view of practical constraints and conflicting expectations
(Daniel Gile’s titles: PhD in Japanese, PhD in linguistics, Dr. Habil., former Professor at ESIT, Université de Paris Sorbonne Nouvelle, now Professor Emeritus at Université de Paris Sorbonne Nouvelle. AIIC and EST member.)
Reflection, exchanges between professionals as well as research over recent years have shown that ‚fidelity‘ and ‚neutrality‘ in translation and interpreting as recommended by trainers and prescribed by professional codes of conduct are far from simple, single-dimensional concepts, especially when considering real professional situations with constraints which make fully ‚faithful‘ translation/interpreting virtually impossible or counter-productive, or with conflicting expectations regarding the translator’s/interpreter’s role. Norms vary depending on translation and interpretation settings, and especially beginners and students need to be made aware of this complexity in order to be able to choose the best course of action.

11.30-13.00
Roderick JONES: Profesionální etika tlumočníků v Evropské komisi
(tlumočník anglické kabiny v tlumočnickém servisu Evropské komise /SCIC/).
Přednáška pojednává o významu profesionální etiky tlumočníků všeobecně, se zvláštním zřetelem k situaci v tlumočnickém servisu Evropské komise.

13.00-14.00         polední přestávka

14.00-14.15
PhDr. et Bc. Tomáš SVOBODA, Ph.D.: Výsledky soutěže o nejlepší diplomovou práci
(Garant německého oddělení v Ústavu translatologie FF UK, kde vyučuje odborný překlad a technologie v překladu, dále dějiny a teorii překladu apod. Člen Výkonného výboru JTP, překladatel, člen Rady Evropského magisterského programu v oboru překladatelství (European Masters in Translation), koordinovaného Evropskou komisí)
První kolo soutěže JTP o nejlepší diplomovou práci v oboru translatologie již zná svého vítěze. Během tohoto vstupu bude slavnostně vyhlášen výsledek a také předána cena (včetně finančního ohodnocení) autorce vítězné diplomové práce.

14.15-15.00
PhDr. Andrej RÁDY: Etika zejména soudního tlumočení a překladu
(soudní tlumočník a překladatel, zakládající a čestný člen JTP)
Pohled praktika, který si všimnul, že strom tlumočnického a překladatelského života je příliš košatý na to, aby jej bylo možno celý popsat striktními axiomy etického kodexu. Ke vhodnému popisu a výkladu se lze dobrat jen nepřerušovanou diskusí odborné komunity snažící se o komplexní a současně detailní pohled na problematiku.

15.00-16.00
Mgr. Jana KLOKOČKOVÁ
(soudní tlumočnice a překladatelka, členka představenstva KST ČR)
Mgr. Kateřina PIVOŇKOVÁ 
 (soudní tajemnice a vedoucí oddělení znalců a tlumočníků Krajského soudu v Praze)
Etika soudního tlumočení je velmi důležitý fenomén a má svou nezastupitelnou úlohu při zajišťování práva na spravedlivý proces. Je nezbytné dodržovat obecné zásady komunikace s příslušníky odlišných národů a etnik, dbát na existující zvláštnosti pravidel společenského chování, místní mravy a obyčeje v různých státech světa. Je třeba v průběhu tlumočení vysvětlovat např. justičním orgánům odlišnosti oproti společenským pravidlům uplatňovaným v naší zemi? Rozhodně je nutné znát a respektovat tradice příslušné země. Svou důležitost má etika i v komunikaci v komerční sféře. Důležitý je vždy už první kontakt, kdy hraje roli i nonverbální komunikace a její vnímání, a to jak vnímání našeho chování, gest i postojů příslušníky jiných národů i naopak. Vždy musíme mít na zřeteli naše postavení a roli tlumočníka v procesu komunikace, dodržovat náš etický kodex.

16.00-17.00
Mgr.Gabriela GANCZARCZYK, Ph.D.
(překladatelka, tlumočnice a vyučující na Katedře literární kultury a slavistiky fil. fakulty Univerzity Pardubice)
Mgr. Jiří KOCOUREK
(soudní tlumočník a překladatel, předseda Klubu Hanoi)

Etika komunitního tlumočení z hlediska tvorby etického kodexu a současné praxe.
Ve své prezentaci se budeme věnovat otázkám etických principů v komunitním tlumočení, a to jak po straně teoretické, tak i praktické. Stručně připomeneme okolnosti vzniku prvního etického kodexu komunitního tlumočení. Následně se podíváme na etické problémy, na které narážejí komunitní tlumočníci během své práce, čímž se dostaneme k zásadní části prezentace, a to ke konfrontaci ideálních představ obsažených v etickém kodexu s reálnými situacemi, do kterých se dostávají komunitní tlumočníci během výkonu povolání. Samozřejmě nezapomeneme ani na problémy, se kterými se potýkají uživatele služeb komunitních tlumočníků.

*********************************
Mgr. Petr MUNDEV (překladatel a školitel) a Mgr. Miroslav MEŇHERT (překladatel a copywriter):
Překladatelská poradna
Odpovědi na často kladené otázky z překladatelské praxe, přímá výměna zkušeností a upřímná zpětná vazba. Zastavte se kdykoli během Mladého Jeronýma v místnosti č. 153 na kus řeči třeba o tom, jak nastartovat svou překladatelskou kariéru, jak nastavit ceny a jak řešit konkrétní problémy s textem nebo klienty. Své životopisy nebo ukázky práce si určitě vezměte s sebou.

Více informací na webu Jednoty tlumočníků a překladatelů.