Budoucnost filmové a audiovizuální výchovy v ČR

23. listopadu 2022 proběhl kulatý stůl na Ministerstvu kultury ČR, kterým vyvrcholil projekt Posílení oboru filmové a audiovizuální výchovy. Oboru, který byl pod zkratkou F/AV schválen již v roce 2010 a od tohoto roku se vyučuje na základních školách a gymnáziích. Podle dosavadních zjištění se bohužel obor učí jen na 4% ZŠ a pětině gymnázií. Proč se filmová a audiovizuální výchova více neaplikuje v praxi? Co školám a učitelům chybí, aby mohli kvalitně obor rozvíjet? To vše mapuje sociologický průzkum pořádaný Asociací pro filmovou a audiovizuální výchovu. Na kulatém stolu byly také prezentovány studie o filmové výchově napříč Evropou, články a publikace. Kulatý stůl se tak stal jedinečnou příležitostí, jak do dění v oboru zapojit politiky a úředníky. Dále zde byly představeny unikátní Kurzy filmové výchovy

Pavel Bednařík, předseda Asociace a iniciátor setkání k průzkumu dodal: Zjištění nejsou překvapivá, chybí aprobovaní učitelé, metodická podpora, učebnice, filmy a hlavně ukázky z filmů. Protože promítat celé filmy v hodině je pro školy často příliš velký luxus. Těší nás, že je zájem o naše kurzy filmové výchovy, ačkoliv je zřejmé, že o nich ani řada škol a učitelů neví. V tuto chvíli máme kolem 70 absolventů kurzů, postupně přibývají další. Kurzy jsou komplexní, obsahují 65 lekcí a témat, další podpůrné materiály. Reakce jsou však zatím velmi pozitivní a počítáme s tím, že je budeme postupně rozšiřovat a zaměřovat se na témata, která dosud zpracována nejsou, např. tvorba pro děti a mládež nebo dokumentární film. Na rok 2023 připravujeme také podpůrné semináře a webináře akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. To je důležitá motivace pro učitele, aby si je mohli zahrnout do tzv. Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebo “šablon”.“ 

Pavel Bednařík rovněž představil cíle projektu Posílení oboru filmové a audiovizuální výchovy v ČR: „Hlavní cíl je obsažen už v samotném názvu. Snažili jsme se za pomocí peněz z Fondů EHP a Norska podpořit obor filmové výchovy několika způsoby – zmapováním, kdy, kde a jak se učí film na českých školách, podívat se do jiných evropských zemí a zpracovat příklady dobré praxe. Poslední aktivitou projektu jsou online kurzy filmové výchovy. To hlavní, co učitelům chybí, je know how a zkušenosti, jak tento obor učit. A nemohu zapomenout také na důležitou propagačně-osvětovou součást projektu. Pro náš obor je totiž nesmírně důležité, aby se s ním ve školách počítalo, aby se o něm vědělo a jeho význam byl veřejně akceptován. Spustili jsme proto kampaň, která má pomocí spotů a podpoře ambasadorů, známých osobností, povědomí o oboru posunout. Slogan kampaně je trochu provokativní: Film místo šprtání.“ 

V rámci prezentace filmové a audiovizuální výchovy bylo natočeno několik spotů, které mají oslovit širokou veřejnost. Vystupují zde populární osobnosti spjaté s filmem, jak prozradil Pavel Bednařík: „Pro hlavní spot jsme oslovili několik herců, nakonec se podařilo domluvit herečku Terezu Dočkalovou, která si zde zahrála hned několik rolí. Tereza patří mezi řadu osobností, které jsme oslovili jako ambasadory filmové výchovy. Mezi ty patří mimo jiné Václav Marhoul, Michaela Pavlátová, Helena Třeštíková, herci Antonie Formanová, Vojtěch Vodochodský nebo Tomáš Pšenička. Jednáme i s řadou dalších, nejen v oblasti filmu, jsme otevřeni každému, kdo je ochoten veřejně se k podpoře filmové výchovy přidat a propůjčit nám své jméno, natočit vzkaz nebo přijít podpořit na některou z našich veřejných akcí.“ 

Co je Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu? 

Existuje od roku 2017 a sdružuje v současnosti téměř 50 členů, jednotlivců i organizací a institucí, kteří se věnují filmové výchově. Je to jediná oborová organizace, jejímž cílem je podpora a rozvoj oboru. Organizace nevznikla ve vzduchoprázdnu, navazuje na více než deset let snah o etablování oboru a práci menších skupin na MKČR nebo v Národním filmovém archivu. Asociace spojuje kromě expertů a organizací také samotné učitele, pro které jsme zřídili Pedagogický kabinet. Pro podtržení významu jednotlivých osobností jsme se také rozhodli udělovat Ceny Borise Jachnina osobnostem, které se na rozvoji F/AV zasloužily. Již osmým rokem pořádáme mezinárodní konferenci pro výměnu zkušeností Kino za školou, ale také menší odborná setkání, školení a semináře. Vedle toho se věnujeme intenzivní koordinaci, propagaci a komunikaci aktivit v oboru na webu filmvychova.cz, sociálních sítích a newsletteru. V posledních dvou letech jsme významně vyrostli, rozšířili své aktivity, ale lidské kapacity a finance jsou stále velmi omezené. Vítáme proto každého, kdo by se chtěl věnovat filmové výchově. 

Web o filmové výchově a oborová mapa F/AV 

Web filmvychova.cz je portál Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, jehož cílem je shromažďovat a sdílet veškeré podstatné informace o oblasti filmové a audiovizuální výchovy v České republice i ve světě. Chceme aktivně podporovat všechny snahy o filmovou výuku na českých školách i mimo ně. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kinematografie. Vedle toho vznikl také portál Oborové mapy FAV. Na něm spolupracuje Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS). Oborová mapa je kromě samotné interaktivní mapy také databází, kde se shromažďují údaje např. o filmových školách, organizacích i významných osobnostech filmové výchovy.

Filmouka aneb průvodce světem filmu pro učitele základních a středních škol, jejich žáky a rodiče 

Filmouka se chystá na svět už v roce 2023! Filmouka zahrnuje kromě samotného průvodce pro žáky také metodickou příručku pro učitele a portál s ukázkami, filmy a pracovními listy. Bez této online podpory už je dnes výuka filmu téměř nemyslitelná. Filmouka není jen kniha, ale i webový portál s desítkami filmových ukázek, který vychází z rámcového vzdělávacího plánu webu filmvychova.cz, takže pokud máte ve svém okolí nějakého učitele či rodiče, kterého by náš filmový průvodce mohl zajímat, neváhejte se mu o něm zmínit. Věříme totiž, že v dnešní době přehlcené nepřeberným množstvím audiovizuálního obsahu je jeho reflexe s dětmi více než potřebná. Filmouku mohou zájemci podpořit v probíhající kampani na Donio

Projekt Posílení oboru filmová/audiovizuální výchova v ČR je realizován v rámci Programu Kultura financovaného z Fondů EHP a Norska 2014–2021.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách projektu.